Field trip: Farming & Industrial Enterprises in Guangzhou / Zhujiang Delta Area

Date & Time: 
Monday, 28 December 2009 at (All day) to Tuesday, 29 December 2009 at (All day)
Venue: 
Guangzhou / Zhujiang Delta Area